Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Bij inschrijving voor een workshop, cursus, training, DoeKids club, kinderfeest of andere activiteit en/of het aanvaarden van een prijsopgave/offerte van Afrit24 gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 Definities
1. Afrit 24: Séline Schaft-Woudstra, gevestigd en kantoorhoudende te 2201 LB Noordwijk, Kerkhofpad 24. KVK nummer: 64902951. BTW nummer: NL 183869552B02 Bankrekeningnummer NL47ABNA0586384405 t.n.v. S.Schaft-Woudstra.

2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Afrit24 een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Afrit24 te leveren producten en/of door Afrit24 te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de wettelijk vertegenwoordiger van klanten onder de 18 jaar, opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf dan wel alle deelnemers van de door Afrit24 georganiseerde activiteiten.

3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Afrit24, die betrekking hebben op de producten of diensten van Afrit24.

4. Activiteit: de door Afrit24 aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd. Activiteiten en diensten vanuit creatieve workshops, cursussen, bedrijfstrainingen, kinderfeestjes, DoeKids en andere opdrachten.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door Afrit24 te leveren producten of te verrichten diensten.
2. Afrit24 kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst
1. Indien de klant zich middels het inschrijfformulier, contactformulier, email of telefonisch inschrijft voor een bepaalde activiteit of door Afrit24 te verrichten diensten wordt dit beschouwd als een definitieve overeenkomst tussen de klant en Afrit24. De klant aanvaardt door inschrijving de algemene voorwaarden van Afrit24.

2. Indien de klant Afrit24 verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde activiteit of door Afrit24 te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3. Een door Afrit24 mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend voor de klant. Is er geen vervaldatum in een schriftelijk aanbod vermeld, dan beschouwt Afrit24 dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder een nadere bevestiging van Afrit24. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Afrit24 binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

Artikel 4 De prijs

1. De door Afrit24 opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele vervoerskosten. De prijzen zijn gebaseerd op:
- inkoopprijzen;
- kosten van arbeidsloon;
- belastingen;
2. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Afrit24 gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuur- of inschrijfdatum. Indien de activiteit en/of dienst eerder dan de genoemde 14 dagen na factuurdatum plaatsvindt dan dient de klant uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit en/of geleverde dienst te betalen. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of gedeeltelijk na dan is Afrit24 gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

2. Alle cursussen, workshops, bedrijfstrainingen, de Doekids club, kinderfeestjes en overige activiteiten / diensten kunnen vooraf betaald worden per bankbetaling. Deelname is definitief indien de betaling door Afrit24 is ontvangen. In overleg is (cash) betaling bij aanvang van de activiteit / dienst ook mogelijk. Voor een pin betaling wordt 3% kosten berekend.

3. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

4. Afrit24 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.

5. Alle betalingen dienen in Euro's te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Afrit24 lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

6. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Afrit24 voor de inning van de openstaande factuur / betaling de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke innings kosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 Opzegging van een Groeps reservering
1. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk. In overleg is het verzetten van de datum wel mogelijk. Afhankelijk van het aantal dagen vooraf aan de activiteit zullen daar wel of geen kosten aan verbonden zijn (zie 2a en 2b).

2. Indien de klant de overeenkomst voor het geven van kinderfeestjes, workshop, bedrijfstraining of andere dienst, dan wel tot het verzorgen van High Tea of maaltijden (al dan niet gedeeltelijk) wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen of het in datum verplaatsen ervan) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) 50 % is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit en/of High Tea en/of maaltijd minder dan 7 dagen zit;
b) de volledige prijs indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit en/of High Tea en/of maaltijd minder dan 3 dagen zit.

Artikel 7 Opzegging van individuele reservering 

1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.

2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Afrit24 behoud zich wel het recht om een workshop, cursus of andere activiteit te annuleren indien er minder dan 6 deelnemers zijn. De klant behoud zich het recht in overleg de datum van deelname te verzetten. Afhankelijk van het aantal dagen vooraf aan de activiteit, High Tea en/of maaltijd zullen daar wel of geen kosten aan verbonden zijn (zie 3a en 3b).

3.Indien de klant de overeenkomst voor een activiteit, High Tea, maaltijd en/of dienst (al dan niet gedeeltelijk) wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan de activiteit) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) 50 % van de totaalprijs van de workshop/cursus/High Tea/maaltijd is verschuldigd als er minder dan 7 dagen tot aan het plaatsvinden van de activiteit, High Tea en/of maaltijd zit;
b) de volledige prijs van elke bovenstaande genoemde als er minder dan 3 dagen tot aan het plaatsvinden van de workshop/cursus/High Tea/maaltijd;

4. Het is echter wel mogelijk dat een plaatsvervanger de workshop of volledige cursus volgt. Bij DoeKids kan geen plaatsvervanger deelnemen.

5. Indien men door onvoorziene omstandigheden een deel van een cursus mist kan in overleg dit deel worden ingehaald.

6. De overeenkomst voor lidmaatschap van de Doekids club kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 weken vóór aanvang van de volgende periode.

7. Afwezigheid bij de DoeKids club kan niet worden ingehaald of terugbetaald. Mits er sprake is van een uitzonderlijke reden en/of langdurig ziek zijn en deelname een aantal weken niet mogelijk is. In overleg worden de lessen dan tijdelijk stopgezet en opgeschort.

Artikel 8 Het verrichten van diensten

1. Afrit24 zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Afrit24 is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Afrit24 is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

2. Afrit24 is niet aansprakelijk voor schade aan de door Afrit24 geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitvoerend docent van Afrit24 die de schade heeft veroorzaakt.

3. Afrit24 is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is Afrit24 tevens niet aansprakelijk.

4. Afrit24 is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden. De klant vrijwaart Afrit24 voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de bij Afrit24 verrichte diensten en/of producten tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de docent van Afrit24.

5. Afrit24 zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Afrit24 verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:
- niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte medewerker van Afrit24 en/of door Afrit24 ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en/of cursus en overige oorzaken van niet aan Afrit24 toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transport moeilijkheden, overheidsmaatregelen,overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Afrit24 is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 10 Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten. Tussentijdse prijsstijgingen zijn onder voorbehoud van Afrit24.

Artikel 11 Publiceren
Afrit24 vraagt bij het maken van foto's tijdens activiteiten vooraf mondeling toestemming aan de klant. Afrit24 is daarna gerechtigd om foto's die tijdens alle activiteiten van Afrit24 worden gemaakt voor publicatiedoeleinden te gebruiken, mits de klant (vooraf) bezwaar hiertoe indient. 

Foto's en publicaties

Het auteursrecht van de foto's is ten alle tijden van Afrit24. De klant geeft Afrit24 automatisch toestemming om de gemaakte foto's van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto's van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan Afrit24. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel de versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Afrit24. Uiteraard heeft de klant wel het recht tot reproductie voor eigen gebruik. 

Artikel 12 Privacyverklaring

Afrit24 hecht veel waarde aan privacy en gaat vertrouwelijk om met u persoonsgegevens. De privacyverklaring van Afrit24 staat op de website www.afrit24.nl. Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met de privacyverklaring van Afrit24. Deze privacyverklaring is van toepassing als u de website bezoekt (www.afrit24.nl), een overeenkomst met Afrit24 sluit (inschrijving of boeking) en/of u zelf aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief. 

Contactgegevens

Afrit24

Séline Schaft-Woudstra

Kerkhofpad 24

2201 LB Noordwijk

06-12970112

info@afrit24.nl